In verband met de kerstvakantie zijn wij gesloten vanaf zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari.

Op maandag 8 januari staan wij weer voor u klaar.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINKEUR

DEFINITIES – ARTIKEL 1

1. In deze Algemene voorwaarden Tuinkeur-gecertificeerde
ondernemers (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, aangesloten bij
TuinKeur B.V. en die de navolgende genoemde werkzaamheden
aanbiedt en uitvoert.
b. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van
werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud
van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Onder
tuinen worden ook verstaan parken, begraafplaatsen,
sportvelden, etc. Het leveren van benodigde levende of dode
materialen. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen
en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze
werkzaamheden.
c. Materialen:
i. Levende materialen: producten en artikelen die
verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te
blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
ii. Dode materialen: alle overige producten en materialen
alsmede zand, grond, teelaarde en compost.
d. Opdrachtgever: Een natuurlijke of rechtspersoon die
Ondernemer een offerte heeft gezonden, dan wel met wie
Ondernemer over de totstandkoming van een overeenkomst
onderhandelt dan wel met wie Ondernemer een overeenkomst
heeft gesloten tot het verrichten van de werkzaamheden.
e. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Ondernemer tot het verrichten van de werkzaamheden waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop
of wijziging daarvan.

TOEPASSELIJKHEID – ARTIKEL 2
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbestedingen, alle
overeenkomsten tot uitvoering van werk-, koop- en
verkoopovereenkomsten, alsmede alle andere overeenkomsten van
Ondernemer met Opdrachtgever.
2. Ondernemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele
door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van de hand.
3. Voor het aangaan van de Overeenkomst wordt Opdrachtgever op de
hoogte gesteld van de voorwaarden. Deze zijn kosteloos beschikbaar
of worden kosteloos beschikbaar gesteld.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST (AANBOD) – ARTIKEL 3
1. Ondernemer doet een aanbod middels het uitbrengen van een
offerte. Voordat een offerte wordt uitgebracht, stelt Ondernemer
zich op de hoogte van alle de met de uitvoering van de
werkzaamheden verband houdende relevante informatie.
Opdrachtgever heeft de plicht Ondernemer in de gelegenheid te
stellen deze informatie te vergaren en aan Ondernemer uit eigen
beweging alle voor de juiste uitvoering van de opdracht relevante
informatie te verstrekken.
2. Ondernemer brengt schriftelijk offerte uit. Onder schriftelijk wordt
mede verstaan op elektronische wijze (per e-mail)
3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders
blijkt.
4. De offerte bevat een werkomschrijving van de te verrichten
werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de door
Opdrachtgever aan Ondernemer verstrekte informatie.
5. Ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen, alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zo
berusten de auteursrechten hiervan bij Ondernemer. De ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen en schetsen dienen op eerste verzoek van
Ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd
andere aan Ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen
tot waarborging van deze rechten.
6. Het is Opdrachtgever verboden materiaal van Ondernemer, waarop
intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten- rusten
op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te
exploiteren, te gebruiken of tentoon te stellen zonder toestemming
van Ondernemer. Aan Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van Ondernemer/auteursrechthebbende
niet toegestaan het ontwerp zelf of door derden uit te voeren of te
laten uitvoeren.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever de
voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan Ondernemer
vergoeden in geval Ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen
van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van
werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

OVEREENKOMST – ARTIKEL 4
1. Acceptatie van de offerte geschiedt door ondertekening van de
offerte. Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is
ontvangen door de ondernemer dan komt deze automatisch te
vervallen.
2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn
indien en op het moment dat Opdrachtgever er mee instemt, dan
wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt
begonnen.
3. Kennelijke fouten of vergissingen in folders en/of publicaties,
afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Ondernemer
niet.
4. Is voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever de
ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen en Ondernemer alsnog
een redelijke termijn te bieden voor uitvoering van de
werkzaamheden.
5. Ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit de
overeenkomst te laten verrichten door derden.
6. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in een deugdelijke
nakoming van hetgeen hij jegens Ondernemer gehouden is, dan is
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) aan
de zijde van Ondernemer die hier direct of indirect uit ontstaat.
7. Wanneer werkzaamheden dit redelijkerwijs verlangen is
Ondernemer verplicht zich, voor aanvang van de werkzaamheden, te
informeren naar de aanwezigheid van bekabeling en leidingen in de
grond.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER – ARTIKEL 5
1. Opdrachtgever stelt Ondernemer in de gelegenheid de
werkzaamheden te verrichten.
2. Opdrachtgever zorgt er voor dat Ondernemer tijdig kan beschikken
over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor de
werkzaamheden te verschaffen gegevens.
3. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de
werkzaamheden benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas
en water zijn voor zijn rekening.
4. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden, die niet tot de werkzaamheden van Ondernemer
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van
de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien
niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient
Opdrachtgever Ondernemer hiervan tijdig in kennis te stellen.
5. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies
en werkwijzen;
c. gebreken aan de (on)roerende zaak en/of (onder)grond
waaraan/-op het werk wordt verricht;
d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld;
e. onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte
gegevens.

PRIJS, EN PRIJSWIJZIGINGEN EN WIJZGINGEN OVEREENKOMST – ARTIKEL 6
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten,
zijn inclusief btw tenzij in de offerte of overeenkomst anders is
bepaald. Ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de
wet voortvloeien doorberekenen aan Opdrachtgever. Ondernemer
mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn
ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de
oplevering, aan Opdrachtgever doorberekenen. Indien Ondernemer
dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst,
heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der
partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal
worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
2. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder afwijkingen van deze
algemene voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen en
vastgelegd. Dit geldt niet voor de prijswijzigingen als genoemd in lid
1.
3. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een
hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en, voor zover
daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
4. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot
betaling van de hoofdsom, zoveel mogelijk schriftelijk worden
geoffreerd.
5. De overeengekomen wijzigingen worden echter geacht te zijn
aanvaard door Opdrachtgever indien en op het moment
Opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met de
uitvoering van deze werkzaamheden wordt begonnen.

OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST – ARTIKEL 7
1. Ondernemer is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directe
ingang de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt.
b. het sluiten van de overeenkomst Ondernemer redelijkerwijs mag
aannemen dat Opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende
uit de overeenkomst niet na zal komen.
2. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is
Ondernemer gerechtigd tot het verhalen van de schade, inclusief de
gemaakte kosten, welke direct en indirect is ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van
Ondernemer op Opdrachtgever direct opeisbaar. Wanneer
Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
deze zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
4. Wanneer Ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot
opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze
gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke
wijze dan ook ontstaan. Opdrachtgever is, uit hoofde van de
tekortkoming in de nakoming van de verbintenis (wanprestatie), wel
verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of
faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken is Ondernemer bevoegd om de
overeenkomst met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Dit
zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan
Opdrachtgever. De vorderingen van Ondernemer op Opdrachtgever
zijn na opzegging direct opeisbaar.
6. Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de kosten die reeds gemaakt zijn door
Ondernemer in rekening worden gebracht.

OVERMACHT – ARTIKEL 8
1. Ondernemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting
naar Opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg
van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet
en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan
uitoefenen en waardoor Ondernemer redelijkerwijs niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen.
3. Ondernemer kan zich ook beroepen op overmacht wanneer de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten
nakomen.
4. Gedurende de periode van overmacht kan Ondernemer de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze
periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel
Ondernemer als Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Dit
zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
5. Wanneer Ondernemer bij het intreden van overmacht aan een
gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen,
dan is Ondernemer gerechtigd dit gedeelte, inclusief geleverd
materiaal, apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze
factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst was.

LEVERING EN CONFORMITEIT – ARTIKEL 9
1. Alle leveranties door Ondernemer worden, behalve wanneer deze
onderdeel vormen van de overeengekomen aanneemsom en dus in
de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht, onverminderd
de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of
aanbrengen.
2. Indien naar het oordeel van Ondernemer de uitvoering van de
werkzaamheden ten gevolge van weers- en/of tijdelijke
terreinomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, heeft hij het
recht – zonder dat dit Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van
schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de
omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd.
Ondernemer heeft daarbij het recht de aanplant verder uit te stellen,
indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei
van geleverd materiaal noodzakelijk is.
3. Ondernemer staat in voor de echtheid van de door hem geleverde
levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en
de overeenkomst. Ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op
de kwalitatief goede samenstelling van de te leveren materialen, dit
alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hieraan zijn
gesteld en afgestemd op de voor Ondernemer kenbare bestemming
respectievelijk het gebruiksdoel.
4. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen
betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende:
Bij beschadiging van materialen dient Opdrachtgever deze op het
ontvangstbewijs aan te tekenen en voorts binnen twee werkdagen
na aflevering schriftelijk bij Ondernemer te reclameren, bij in
gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig
te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot
controle van de geleverde zaken dient Opdrachtgever dit ook op het
ontvangstbewijs aan te tekenen.
5. Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende
materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, wordt door
Ondernemer ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen,
tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of
terreinomstandigheden, dan wel (andere vormen van) overmacht. In
die laatste gevallen zal de uitval tot maximaal 50% van de
aanschafwaarde van het betreffende goed door Ondernemer
worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het
uitvalspercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs
van het/de in dit opzicht relevante geleverde product(en).
6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door
Opdrachtgever zelf geleverde of voorgeschreven materialen, dan wel
een door Opdrachtgever voorgeschreven werkwijze, indien die
materialen of werkwijze onjuist blijken te zijn en Ondernemer dit niet
wist of kon weten, dan wel Ondernemer Opdrachtgever daarvoor
heeft gewaarschuwd zonder dat dit tot een wijziging van de opdracht
heeft geleid.
7. Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de
materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek
aan onderhoud, gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van
veranderingen die Opdrachtgever of derden aan het geleverde
hebben aangebracht. Voorts staat de Ondernemer niet in voor
gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage van de materialen
en/of aan de zaken waarin de materialen zijn verwerkt, zoals – maar
niet beperkt tot – het ten gevolge van weersomstandigheden,
omgevingsinvloeden en product eigenschappen verkleuren, verweren
en/of werken van de materialen. Evenmin staat Ondernemer in voor
de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

OPLEVERING – ARTIKEL 10
1. Onder oplevering van werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke
oplevering aan Opdrachtgever. In beginsel worden werkzaamheden
als opgeleverd beschouwd wanneer Ondernemer, na uitvoering van
de werkzaamheden, al dan niet schriftelijk aan Opdrachtgever heeft
medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder
wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtgever
het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk het gehele werk als
opgeleverd wordt beschouwd.

BETALING – ARTIKEL 11
1. Betaling dient tijdig te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Wanneer betaling in termijnen overeen is gekomen, dan dient
Opdrachtgever te betalen volgens de termijnen zoals die zijn
vastgelegd in de overeenkomst.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het totaal nog
openstaande bedrag ineens opeisbaar.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling, brengt
Ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de
betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De
rente is gelijk aan de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente.
5. Bij niet tijdige betaling heeft Ondernemer de bevoegdheid de
verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
6. Indien Opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft is de
ondernemer, na aanmaning, gerechtigd incassokosten bij
Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever een
consument is worden incassokosten in rekening gebracht volgens het
Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten zoals genoemd
in lid 5 van artikel 6:96 BW. Indien Opdrachtgever een
rechtspersoon/ onderneming is of een natuurlijk persoon die
beroeps- of bedrijfsmatig handelt bedragen de incassokosten 15%
van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.

EIGENDOMSVOORBEHOUD – ARTIKEL 12
1. Alle door Ondernemer, in het kader van de overeenkomst geleverde
zaken blijven eigendom van Ondernemer totdat Opdrachtgever alle
verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst is
nagekomen.
2. Door Ondernemer geleverde zaken mogen niet worden
doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of enige andere
wijze te bezwaren.

AANSPRAKELIJKHEID – ARTIKEL 13
1. Ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de
uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris,
personen, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die
te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de aannemer, zijn personeel of zijn eventuele
onderaannemers. Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte of
gevolgschade.
2. Op Opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke
grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen
voorkomen of beperken.
3. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig,
zoals in deze voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
4. Ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde
aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de
overeenkomst tot maximaal het bedrag dat ter zake door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Ondernemer wordt uitgekeerd.
Indien de verzekeraar, om wat voor reden dan ook, niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot het
betreffende factuurbedrag. De beperking van de aansprakelijkheid
geldt niet in geval van grove schuld of opzet van Ondernemer.
5. De eventuele aansprakelijkheid van Ondernemer voor gebreken
welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot
de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van
geleverde dode materialen geldt de aansprakelijkheid van
Ondernemer niet verder dan op basis van de garantiebepalingen van
de leverancier mogelijk is. Indien Ondernemer de identiteit van zijn
leverancier van dode materialen aan Opdrachtgever kenbaar maakt
is Opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken
teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
6. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost
geldt dat Ondernemer niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk
gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of
verwerking met bij Opdrachtgever aanwezige grond vermenging is
opgetreden.
7. Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden
jegens Ondernemer, indien Ondernemer schade heeft veroorzaakt
doordat door of namens de opdrachtgever onvoldoende, onjuiste of
onvolledige informatie is verstrekt die, indien deze informatie wel bij
Ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van
de schade had kunnen leiden.
8. Ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet, grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar handelen, dan
wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens
Opdrachtgever.
9. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit
verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking
geen enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of
verwerking van grond, bodem of teelaarde.
10. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade
voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte
van het werk of het gehele werk.
11. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade
voortvloeiende uit het gebruik van door Opdrachtgever
voorgeschreven materialen of de uitvoering van een van de
opdrachtgever afkomstig ontwerp.

KLACHTEN – ARTIKEL 14
1. Klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst
alsmede geleverde goederen dienen door Opdrachtgever binnen
veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij
Ondernemer.
2. Klachten gedurende uitvoering van de overeenkomst/levering van de
materialen dienen bij constatering schriftelijk te worden ingediend.
3. Opdrachtgever wordt niet ontslagen van de normale zorg voor de
geleverde materialen/uitgevoerde werkzaamheden na het indienen
van een klacht.
4. Het nalaten van voldoende onderhoud na oplevering kan ertoe
leiden dat Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan
het geschil door zowel ondernemer als afnemer worden voorgelegd
aan TuinKeur B.V.
6. Klachten over gebreken voortvloeiende uit de overeenkomst tussen
Ondernemer en Opdrachtgever schorten de betalingsverplichting
niet op.

GESCHILLEN – ARTIKEL 15
1. Geschillen tussen Opdrachtgever en Ondernemer over de
totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met
betrekking tot werkzaamheden, kunnen zowel door Opdrachtgever
als door Ondernemer worden voorgelegd aan TuinKeur. Het geschil
dient schriftelijk te worden gemeld via e-mail (info@tuinkeur.nl) of
per post (Willemskade 51, 7902 AV Hoogeveen).
2. Een geschil wordt door TuinKeur slechts in behandeling genomen
indien Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is
voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij TuinKeur aanhangig te
worden gemaakt.
4. Wanneer Opdrachtgever een geschil voorlegt aan TuinKeur is
Ondernemer aan deze keuze gebonden.
5. TuinKeur doet een advies aan partijen welke niet bindend is.
6. Tenzij uit de wet anders voortvloeit is de rechtbank van de
vestigingsplaats van Ondernemer met uitsluiting van ieder andere
rechtbank bevoegd over geschillen tussen partijen uit de
overeenkomst kennis te nemen.

Neem contact op!

Openingstijden kantoor

 

Onze hoveniers werken van maandag tot en met vrijdag. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 uur en 16:00 uur. Kantoor is alleen geopend op afspraak.